Salgsbetingelser

Her finner du våre standard salgsbetingelser for private og bedrifter. Før du legger inn ordren, må du akseptere generelle kjøpsbetingelser i kassen.

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er Modell Boost, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Vi tar forbehold om trykkfeil, eller feilprising som er urimelig lav eller høy i forhold til veiledende priser i markedet, samt at kunde burde ha skjønt at pris var feilpriset eller urimelig på kjøpstidspunktet.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir satt i produksjon.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen settes i produksjon.

Vi tilbyr betaling med Vipps eller Klarna.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Leveringstidspunkt fremgår av betalingsløsning, men kan ikke være tidligere enn tre virkedager fra bestillingstidspunktet.

Tilbud

Tilbud varer så lenge lageret rekker, om ikke annet er spesifisert.

Ordrer som ikke er hentet
Kunden er selv ansvarlig for å hente bestillingen om ikke annet er avtalt. Bestillinger som ikke er hentet blir belastet kunden i sin helhet.

Risiko for varen
Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert

Angrerett

Det er ingen angrerett på digitale produkter. Bestillinger på under 300 kr inkludert frakt er unntatt fra angreretten iht. Angrerettloven.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig via vår kontaktside.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Ved angrerett skal kjøper sende tilbake varene i den stand de ble mottatt inklusive original emballasje til Modell Boost. Kjøperen må sørge for frakt hvis annet ikke er avtalt.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen.

Abonnementstjenester

Noen av våre produkter/tjenester kan tilbys på en abonnementsbasis. Når du velger å kjøpe en abonnementstjeneste, godtar du å betale abonnementsavgifter på forhånd ved starten av hvert faktureringsperiode. Faktureringsperioder er vanligvis månedlige eller årlige, avhengig av hva som er spesifisert ved kjøp. Abonnementet ditt vil automatisk fornyes ved slutten av hver faktureringsperiode med mindre du avslutter abonnementet før neste faktureringsperiode begynner.

Du kan avslutte abonnementet ditt når som helst ved å følge instruksjonene på vår nettside eller ved å kontakte Modell Boost. Hvis du avslutter et abonnement, vil du fortsatt ha tilgang til abonnementstjenesten til slutten av din nåværende faktureringsperiode.

Vær oppmerksom på at vi ikke tilbyr refusjoner for uutnyttede deler av en faktureringsperiode. Hvis du avslutter et abonnement, vil du ikke bli belastet for fremtidige faktureringsperioder.

Vennligst merk at prisene for abonnementstjenester kan endre seg, og hvis de gjør det, vil vi informere deg på forhånd via e-post eller via en melding på vår nettside. Hvis du fortsetter å bruke abonnementstjenesten etter prisendringen trer i kraft, betyr det at du godtar den nye prisen.

Fremheved casting calls/Annonsering

Brukere har muligheten til å kjøpe annonser (“Annonsetjenester”) for å fremheve sine egne casting calls. Når du kjøper Annonsetjenester, samtykker du til å følge våre retningslinjer for annonsering, inkludert, men ikke begrenset til, følgende:

  1. Du har ansvaret for all informasjon i din annonse, inkludert korrektheten av innholdet, og for eventuelle krav som kan oppstå som et resultat av denne informasjonen.
  2. Du garanterer at du har rettighetene til alt materiale du publiserer i din annonse, og at dette materialet ikke krenker noen tredjepartsrettigheter, inkludert opphavsrett, varemerkerettigheter eller personvernrettigheter.
  3. Vi forbeholder oss retten til å redigere, nekte eller fjerne enhver annonse etter eget skjønn, uten forhåndsvarsel og uten ansvar. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, tilfeller hvor vi mener at annonsen bryter med våre retningslinjer for annonsering, gjeldende lovgivning, eller på annen måte kan være skadelig for nettbutikken eller brukerne våre.
  4. Betaling for Annonsetjenester er ikke refunderbar, selv om annonsen skulle bli fjernet på grunn av brudd på disse retningslinjene.

Kommunikasjon

Som kunde hos oss vil du motta obligatorisk kommunikasjon via e-post. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ordrebekreftelser,produktanmeldelse, endringer i ordren din, informasjon om forsendelsen og forespørsler om produktanmeldelser. Disse e-postene er en integrert del av kjøpsopplevelsen og hjelper oss med å holde deg oppdatert om statusen på din ordre og tilknyttede tjenester.

Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

KJØPER

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

SELGER

Selgeren kan fastholde kjøpet og kreve at forbrukeren betaler kjøpesummen. Dette gjelder likevel ikke så lenge betalingen hindres av stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annet forhold utenfor forbrukerens kontroll og som forbrukeren ikke kan overvinne.

Er tingen ennå ikke levert, taper selgeren sin rett til å kreve oppfyllelse om han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel på varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Tvist

Selger forholder seg til Forbrukerklageutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen.

Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Sist oppdatert: 06.07.23